Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://opp2.waw.pl

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu w postaci widocznej ikonki osoby niepełnosprawnej w prawej górnej części ekranu, ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po witrynie. Narzędzie to zapewnia następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia / pomniejszenia liter
  • podkreślane linki
  • skala szarości
  • jasne / ciemne tło

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia 25-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika Ogniska Pracy pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Diana Rowicka-Łagowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 22 617 59 62
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu nie zawierającego audiodeskrypcji, i tym podobne.
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub któregokolwiek ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku OPP2 prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Saskiej, bez schodów (budynek parterowy). Istnieje możliwość wjazdu bezpośrednio z poziomu chodnika. Budynek jest odpowiednio oświetlony po zmroku.

Ogrodzenie posiada frontową elektrycznie sterowaną bramę wjazdową oraz furtki frontową i tylną (obie mają ponad 100 cm szerokości), służące jako ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych na teren OPP2. Na terenie brak miejsc parkingowych, poza miejscami dla służb mundurowych, ratownictwa i pracowników. Istnieje możliwość podjechania pod drzwi wejściowe budynku.

Drzwi wejściowe i oba wyjścia ewakuacyjne mają ponad 100 cm szerokości.

Nad wejściami i w innych miejscach budynku nie ma zainstalowanego systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Budynek jest parterowy. W budynku znajduje się korytarz prowadzący do wszystkich pomieszczeń. Szerokość korytarza jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich.

W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (przystosowane toalety, brak podwyższeń i schodów, odpowiednie powierzchnie umożliwiające manewrowanie wózkiem).

Zapewniono informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń w sposób wizualny (nie zapewniono
w sposób dotykowy lub głosowy).

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.